///อดุล หละโสะ นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย กัปตันทีมแชมป์ เอเอฟ เอฟ ซูซุกิคัพ 2014และนักแตะชลบุรี เอฟซี สละโสดแล้วหลังได้แชมป์ที่มาเลเซีย โดยแต่งแบบเรียบง่ายในพิธีทางศาสนาอิสลาม ที่จังหวัดชลบุรี///นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในกลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ปี 2555 โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 350 คน เข้ารับการตรวจ ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี ///นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พ.อ.ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 , และพ.ต.อ.สุภธีร์ บุญครอง รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ร่วมเป็นประธานชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงชายหาดแก่ผู้ประกอบร่มเตียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา////


  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) และมหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ สู่ EEC
          เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) และมหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ สู่ EEC โดยมีนายนิติ นิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ มีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์คือประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาแรงงานพื้นฐานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลาดแรงงานไทยประสบกับ
ภาวะการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากโครงสร้างประชากรที่กำลัเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ และอัตราการเกิดที่ลดลง รวมทั้งทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่นิยมศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากกว่าสายอาชีวศึกษา ทำให้จำนวนกำลังแรงงานที่จะเข้าสู่ ตลาดแรงงานลดลง ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเมือง และขาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่ตลาดแรงงาน มีความต้องการเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวที่ไม่เอื้อต่อการศึกษาต่อทำให้คนกลุ่มนี้ต้องออกมาประกอบอาชีพโดยใช้วุฒิการศึกษาที่ต่ำ ได้รับค่าจ้างน้อย ไม่สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ ส่งผลให้ขาดความมั่นคงในการดำรงชีพ นอกจากการทำงานในสถานประกอบการแล้ว การประกอบอาชีพอิสระก็เป็นทางเลือก ที่สำคัญในการมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ และบรรเทาปัญหาการว่างงานของประชาชน โดยในการจัดงานในครั้งนี้ มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสมีงานทำที่มั่นคง และได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ลงนามร่วมกับกรมการจัดหางาน ระหว่างกรมการจัดหางาน สถาบันการศึกษา 4 แห่ง และสถานประกอบการ 13 แห่ง
กิจกรรมที่ 2 มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ สู่ EEC โดยจะมีตำแหน่งงานว่างงาน 45 ตำแหน่ง 1,700 อัตรา จากสถานประกอบการ จำนวน 20 แห่ง ในการรองรับความต้องการการมีงานทำของประชาชน เช่น ตำแหน่งวิศวกร โปรแกรมเมอร์และ ผู้จัดการฝ่ายผลิต เป็นต้น มีรถจำหน่ายอาหารเคลื่อนที่ Food Truck จำนวน 5 อาชีพ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นิทรรศการโลกอาชีพโลกการศึกษา การสาธิตการประกอบอาชีพการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกสมัครงานและประกอบอาชีพ ตามความถนัดของตนเอง
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงินมีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) พิธีเปิดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพสู่EECในวันนี้กระทรวงแรงงานขอขอบคุณสถาบันการศึกษาสถานประกอบการและภาคีเครือข่ายที่ได้ให้เกียรติเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังแรงงาน เพื่อการมีงานทำ และการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในครั้งนี้ รัฐบาลภายใต้การนำของท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และท่านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อยกระดับศักยภาพ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน มีสุขภาวะที่ดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่นโดยการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว อันจะส่งผลให้“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”วันนี้มีตำแหน่งงานว่างรองรับมากกว่า 100 ตำแหน่ง 1,776 อัตรา และสำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพอิสระ มีการสาธิตอาชีพที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบัน กว่า 20 อาชีพ เช่น ยูทูปเบอร์ ปลูกผักไฮโดรโปรนิค การเพ้นท์เล็บเจล เป็นต้น ทั้งนี้ มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพสู่ EEC ถือเป็นการส่งเสริมและต่อยอด การประกอบอาชีพเพื่อให้พี่น้องมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในโอกาสนี้กระทรวงแรงงานมีความยินดีและพร้อมสนับสนุนให้ความร่วมมือในทุกๆด้านกับสถาบันการศึกษาสถานประกอบการและภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและต่อยอดการประกอบอาชีพต่างๆให้แก่พี่น้องคนไทยทุกคนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

มานพ///ชลบุรี         ทรงพระเจริญ...อ่าน


         ทรงพระเจริญ...อ่าน


         ทรงพระเจริญ...อ่าน


         ทรงพระเจริญ...อ่าน


         ทรงพระเจริญ...อ่าน


1101

จำนวนผู้เข้าชม 


www.chonburihotnews.com © All Right reserved : กระชับ ฉับไว ทันทุกเหตุการณ์ Contact : 46/8 หมู่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทร.081 - 5715052 , 084 - 611 1110  Email : chonburihotnews@gmail.com

Webmaster by Tanattipong Leelasuleetham
Email : xpostnews@hotmail.com
Tel : 088 - 333 8520